forum-mécanique" forum-mécanique"

Forum Mécanique, Forum Usinage, Forum de la machine outils

Forum mécanique est un forum de l'usinage, de la machine outils, et de la mécanique au sens large.

Vous n'êtes pas identifié.

#1 18-02-2020 14:13:41

FlossieDpt
Expert
Lieu: Austria, Spital Am Semmering
Date d'inscription: 13-01-2020
Messages: 274
Site web

auta

M_czy_ mnie ostatnio dylemat dotycz_cy smartfonów. Pracownik nie lubi czego_ jednocze_nie lubi_ natomiast nie lubi__
Ja smartfonów nie lubi_em, poniewa_ bra_ je zbyt: zbyteczne i podejrzane.
Równie_ ich klienci bronili si_ _ród_em coraz wi_kszego obrocie na zdzis.com (~70%). Ruch jest z tygodnia na tydzie_ powoduj_c u mnie wzrost zadowolenia _tylko, _e nie mo_na si_ w ca_o_ci cieszy_ z czego_, czego ko_czy_ si_ nie lubi _ w wyniku ~70% tych wzrostów wi_c ostatnie cholerne smartfony_. jak przekona_ ludzi, do tego by usiedli do zDzisia przed komputer? M_czy_o mnie to_.

Ostatnio chyba rozwi_za_em mój dylemat: _ zDzi_ u swych podstaw jest hamulcem konsumpcji. Tego prawdopodobnie na razie nie wida_, poniewa_ brakuje skali, ale je_eli takich dzia_ów jak "zDzi_ moto" by_o duuuu_o wi_cej (uwa_am na bada setki lub tysi_ce), rozpowszechni_yby one tani_, rzeteln_ i wcze_niej niedost_pn_, my_l o rynku wtórnym, jednocze_nie nap_dzaj_c koniunktur_, czego produktem mog_oby stanowi_ ograniczenie rynku pierwotnego (mówi_ tu o mechanizmie zDzisia zastosowanym obecnie na mi_dzynarodow_ skal_). Mniej nowych dóbr, w moim poczuciu to _wy_sze powietrze
_ to jest przedmiot. No, jednak gdy si_ do ostatniego wszelkiego jest mój "problem" i "zDzi_ Paso_yt"?
Otó_, ten niski antagonizm (paso_ytnictwo) rozwi_zuj_ _ród_o mojego braku komfortu _ zak_adaj_c, _e mój pomys_ (czyli zDzi_) jest paso_ytniczy wzgl_dem smartfonów (b_d_cych dla mnie poniek_d synonimem konsumpcji) mog_ z nich u_ywa_ jednocze_nie du_o ich nie lubi_c/hamuj_c ich rozwój : )
Tyle.

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Traduction par FluxBB.fr

Forum Mécanique :

Bienvenue sur le forum de la mécanique

Accès aux règles :

Pour le bon fonctionnement du forum, vous trouverez ci-dessous un accès direct aux règles du forum :

Sponsor

SERIM :
Services Etudes Réalisations industrielles Maintenance

serim