forum-mécanique" forum-mécanique"

Forum Mécanique, Forum Usinage, Forum de la machine outils

Forum mécanique est un forum de l'usinage, de la machine outils, et de la mécanique au sens large.

Vous n'êtes pas identifié.

#1 18-02-2020 20:06:35

ChetGqs750
Expert
Lieu: France, Torcy
Date d'inscription: 28-01-2020
Messages: 240
Site web

sonett

M_czy_ mnie ostatnio dylemat dotycz_cy smartfonów. Pracownik nie lubi czego_ jednocze_nie kocha_ a nie lubi__
Ja smartfonów nie lubi_em, poniewa_ widzia_ je zbyt: zbyteczne i z_e.
Równie_ ich klienci stawali si_ _ród_em coraz wi_kszego obrotu na zdzis.com (~70%). Ruch jest z tygodnia na tydzie_ powoduj_c u mnie wzrost zadowolenia _tylko, _e nie mo_na si_ w pe_ni cieszy_ z czego_, czego ostatecznie si_ nie lubi _ w ko_cu ~70% tych wzrostów to te_ wyj_tkowe smartfony_. jak przekona_ ludzi, do ostatniego _eby usiedli do zDzisia przed komputer? M_czy_o mnie to_.

Ostatnio chyba rozwi_za_em mój dylemat: _ zDzi_ u swych podstaw jest hamulcem konsumpcji. Tego_ _e na ciosie nie wida_, poniewa_ brakuje skali, ale _eby takich obszarów jak "zDzi_ moto" by_o duuuu_o wi_cej (narzekam na bada setki lub tysi_ce), rozpowszechni_yby one dost_pn_, rzeteln_ i wcze_niej niedost_pn_, my_l o rynku wtórnym, jednocze_nie nap_dzaj_c koniunktur_, czego wynikiem potrafi_o by_ ograniczenie rynku pierwotnego (mówi_ tu o mechanizmie zDzisia zastosowanym dopiero na mi_dzynarodow_ skal_). Mniej nowych dóbr, w moim odczuciu to _doskonalsze powietrze
_ to stanowi cel. No, ale kiedy si_ do ostatniego pe_nego jest mój "problem" i "zDzi_ Paso_yt"?
Otó_, ten _atwy antagonizm (paso_ytnictwo) rozwi_zuj_ _ród_o mojego braku komfortu _ zak_adaj_c, _e mój wp_yw (czyli zDzi_) jest paso_ytniczy wzgl_dem smartfonów (stanowi_cych dla mnie poniek_d synonimem konsumpcji) mog_ spo_ród nich u_ytkowa_ jednocze_nie du_o ich nie lubi_c/hamuj_c ich rozwój : )
Tyle.

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Traduction par FluxBB.fr

Forum Mécanique :

Bienvenue sur le forum de la mécanique

Accès aux règles :

Pour le bon fonctionnement du forum, vous trouverez ci-dessous un accès direct aux règles du forum :

Sponsor

SERIM :
Services Etudes Réalisations industrielles Maintenance

serim