forum-mécanique" forum-mécanique"

Forum Mécanique, Forum Usinage, Forum de la machine outils

Forum mécanique est un forum de l'usinage, de la machine outils, et de la mécanique au sens large.

Vous n'êtes pas identifié.

#1 18-02-2020 12:08:26

LonnieMath
Expert
Lieu: Belgium, Liers
Date d'inscription: 28-01-2020
Messages: 226
Site web

mercedes

M_czy_ mnie ostatnio dylemat dotycz_cy smartfonów. M__czyzna nie lubi czego_ jednocze_nie kocha_ za_ nie lubi__
Ja smartfonów nie lubi_em, poniewa_ my_la_ je za: zbyteczne i z_e.
Równie_ ich u_ytkownicy stali si_ _ród_em jeszcze popularniejszego szumu na zdzis.com (~70%). Ruch ro_nie z tygodnia na tydzie_ powoduj_c u mnie wzrost zadowolenia _tylko, _e nie mo_na si_ w ca_o_ci cieszy_ z czego_, czego ko_czy_ si_ nie lubi _ w skutku ~70% tych rozwojów wtedy ostatnie cholerne smartfony_. jak przekona_ ludzi, do ostatniego by usiedli do zDzisia przed komputer? M_czy_o mnie to.

Ostatnio chyba rozwi_za_em mój dylemat: _ zDzi_ u swych istot jest hamulcem konsumpcji. Tego_ chyba na razie nie wida_, poniewa_ brakuje skali, ale gdy takich dzia_ów jak "zDzi_ moto" by_o duuuu_o wi_cej (mam na pami_ci setki albo tysi_ce), rozpowszechni_yby one tani_, dobr_ i wcze_niej niedost_pn_, informacj_ o rynku wtórnym, jednocze_nie nap_dzaj_c koniunktur_, czego produktem potrafi_o by_ ograniczenie rynku pierwotnego (mówi_ tutaj o mechanizmie zDzisia zastosowanym teraz na mi_dzynarodow_ skal_). Mniej nowych dóbr, w moim poczuciu to _wy_sze powietrze
_ obecne istnieje przedmiot. No, tylko gdy si_ do tego wszelkiego jest mój "dylemat" i "zDzi_ Paso_yt"?
Otó_, ten niski antagonizm (paso_ytnictwo) rozwi_zuj_ _ród_o mojego braku komfortu _ zak_adaj_c, _e mój sens (czyli zDzi_) jest paso_ytniczy wzgl_dem smartfonów (stanowi_cych dla mnie poniek_d synonimem konsumpcji) mog_ z nich zarabia_ jednocze_nie du_o ich nie lubi_c/hamuj_c ich wzrost : )
Tyle.

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Traduction par FluxBB.fr

Forum Mécanique :

Bienvenue sur le forum de la mécanique

Accès aux règles :

Pour le bon fonctionnement du forum, vous trouverez ci-dessous un accès direct aux règles du forum :

Sponsor

SERIM :
Services Etudes Réalisations industrielles Maintenance

serim